1 چاریوت: خبردار ایستادن

2 چونبی: آماده باش

3شی جاک : شروع

4دوجانگ: محل تمرین

5شیابجانگ: محل مسابقه

6دوبوک: لباس رسمی تانگ سودو

7سابوب نیم : مربی واستاد

8- کوان جان نیم: استاد

9 کیونگ یت : ادای احترام

10کیهاب: صدای بلند فریاد کشیدن

11 سوم سه: نفس گیری

12 بال: مچ پا به پایین

13 بال پاکو: تعویض پا

14 سون: دست

15تیرودورا: برگشت به عقب

16 ایراسا: بلند شدن
17 آنجا: نشستن

18 موک: گردن

19 توک: چانه

20 سون موک: مچ دست

21مومو: دویدن – دورخیز کردن

22- موم: بدن

23- پال: ساعد

24- پالموک: مچ ساعد

25- جوموک: مشت

26- مه جوموک: زیر مشت

27- دونگ جوموک: پشت مشت

28- آپ جوموک: جلوی مشت

29- پالکوب: آرنج

30- سون نال: تیغه خارجی کف دست

31- موروپ: زانو

32- دارای: ساق پا

33- نریو: از بالا به پایین

34- یوپ: پهلو

35- دولیو: چرخش

36- آن: از خارج به داخل

37- پاکات: از داخل به خارج

38- اَره: پایین

39- مومتنگ: وسط

40- الگول: بالا

41- كوك كی نیم كیونگ نه : احترام به پرچم

42- وو نه چی : به جای خود

43- کام سا هاپ نیدا : خیلی متشکرم

44- کوان گی : پرچم سازمان یا سبک

45- کوک گی : پرچم ملی کشور

46- دی : کمربند

47- کی چو : اساس و پایه -اصلی

48- هیانگ : فرم

49- هوشین سول : دفاع شخصی

50- کیوک پا : شکستن اجسام سخت

51- سو کی : تکنیکهای دست

52- او رین جوک : راست

53- ون جوک : چپ

54- پارو : بازگشت به حالت اولیه

55- هادان : بخش پایین بدن

56- جونگ دان : بخش میانی بدن

57- سان گ دان : بخش بالایی بدن

58- چاگی یا چگی : ضربه

59- پال کوپ : آرنج

60- موروپ : زانو

61- کیهاپ : فریاد

62-جوک کی : تکنیکهای پا
 

 

شبکه های اجتماعی

با ما همراه شوید

سایت های مفید